echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204

 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


<공사전 현장 사진>


 


 


 


 


 


 


 


 <구리시 토평동 삼성래미안 3D 디자인>


 


 


 


 


현  장 : 구리시 토평동 삼성래미안 45평
내  용 : 전체 인테리어 공사(구리인테리어)
            타일 - 수입(이태리), 국산
            욕실 - 아메리칸스탠다드, 대림 등
            페인트 - 바이오실크코트
            바닥 - LG강마루
            주방 - 디자인라곰 자체 제작
            가구 - 디자인라곰 자체 제작
            샷시 - KCC창호, 폴딩도어, 중문 등
            필름 - 도어 리폼 및 몰딩류
            벽지 - LG 실크벽지, 수입벽지
            목공 - 도어 교체 및 리폼, 파티션, 등박스, 가벽, 몰딩류 등
            전기 - 전체 LED 등기구 및 콘센트류 교체, 바리솔조명
기 간 : 2주

[디자인라곰] 인테리어 문의 - 강동구, 중랑구, 광진구, 남양주시, 구리시
                                              상담예약 : 070-4148-1204