echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204
 


                                             

                                                                                                     위치       l  구리시 토평동

                                                                                                     주거형태 l  아파트

                                                                                                     면적       l  116m2(구 35평)

                                                                                                     가족구성 l  부부, 딸, 아들


 


 


 <도면 before & after> 


 


 


 


 


 


 

  

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

<공사 before & after>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


<3D 디자인 이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


<3D 디자인 이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 <3D 디자인 이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Project Summary

면적            116m2(구35평)

위치           구리시 토평동

주거형태    계단식 아파트

가족구성원 부부, 딸, 아들

공사내용    타일 - 수입, 국산

                  바닥 - LG 하우시스 바닥재

                  페인트 - 바이오세라믹

                  욕실 - 이누스, 대림

                  창호 - 리폼

                  벽지 - LG 실크벽지

                  필름 - 도어, 몰딩류 마감

                  전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체 및 신설

                  목공 - 도어교체, 몰딩류교체, 가벽신설, 간접등박스 시공

                  가구 - 주방, 신발장, 붙박이장, 수납장 제작(제작가구)

기간          3주 


 


 


 

[디자인라곰] 인테리어 문의 [강동구, 중랑구, 광진구, 남양주시,구리인테리어]
전        화 : 070-4148-1204
카 카 오 톡 : @ 디자인라곰
인스타그램 : @ 디자인라곰
블   로  그 :
 http://blog.naver.com/echinate01